Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne.
 1. W niniejszej Polityce Prywatności określono reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http:// CZESCIDOSILNIA.PL (Polityka Prywatności).
 2. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest „DRIFTMOT” sp zo.o. ul. Stodolniana 9, 95-045 Parzęczew, NIP 732-217-30-17, REGON 101742404, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000505145 o kapitale zakładowym wynoszącym: 5.000 złotych (Usługodawca lub Administrator);
 3. Pod pojęciem Danych Osobowych, na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające ją zidentyfikować, to jest w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także cechu określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
  1. Rejestracji w Serwisie;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
  6. informowania o najnowszych ofertach i promocjach za pośrednictwem powiadomień push;
  7. publikacji Treści.
 1. W celu:
  1. Rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;
  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji– przetwarzane są następujące Dane Osobowe - i) w przypadku Rezerwacji - imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, adres IP, pliki cookies - w przypadku Zamówienia - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;
  4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia,, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia/Rezerwacji;
  6. informowania o najnowszych ofertach i promocjach za pośrednictwem powiadomień push – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: adres IP, pliki cookies
  7. nawiązania i utrzymania kontaktu za pośrednictwem Serwisu i social media – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, identyfikator rozmowy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, dane przeglądarki (system i rodzaj przeglądarki), ID sesji, preferencje zakupowe, zainteresowania, dane podane w toku wymiany wiadomości;
  8. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.
  9. W celu przekazania innym podmiotom, ale jedynie, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Klient zamawia albo gdy jest to konieczne dla rozwoju i ulepszania oferty Usługodawcy.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych stanowią:
  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 8 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie, jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

 

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies i powiadomienia push

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies,przez system Web Beacon oraz za pośrednictwem powiadomień push.
 2. W zakresie, w jakim Administrator korzysta z narzędzia Facebook Audience Insights (np. poprzez umieszczenie na stronie „wtyczki”: „Lubię to” czy „Udostępnij”), dochodzi do współadministratorowania danymi osobowymi Użytkowników pomiędzy Administratorem oraz Facebook Ireland Limited.
 3. Informacje o wykorzystywanych plikach cookies Usługodawcy i celach ich wykorzystywania:
  1. Usłogodawca korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu lub innych stron internetowych Usługodawcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Usługodawcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" sąplikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
 3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą, reklamodawców oraz partnerów.
 6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https: // www.google.com/ads/preferences/.

VIII Portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w mediach społecznościowych można znaleźć pod następującymi linkami:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php,
  2. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl,
  3. Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388,
  4. Twitter: https://twitter.com/en/privacy,
  5. Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 1. W Serwisie wykorzystywana jest wtyczka portalu społecznościowego Facebook. Pozwala ona na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/policy.php

IX Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym, firmom przewozowym (np. kurierom); podmiotom pośredniczące w realizacji płatności; firmą transportowym; firmom świadczącym usługi dodatkowe, niezbędne do realizacji zamówień; serwisom odpowiedzialnym za naprawę towarów; firmom świadczącym dla Usługodawcy  usługi IT;  agencjom marketingowym;  firmom zbierające opinie o produktach oraz o sklepach.
 4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Usługodawcę lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w pkt. 7 powyżej, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Usługodawca informuje na etapie ich zbierania.

X Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 18 i pkt. 19, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
 1. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.
 2. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 3. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

XI Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 27 powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@czescidosilnika.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 601-365-925 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej CZESCIDOSILNIKA.PL formularz KONTAK lub wysłać pisemną informację na adres Administratora (podany w pkt. I), z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 5. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@czescidosilnika.pl

XIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO