Wzór odstąpinenia od Umowy

Wzór

          …………………………..…………………………..

Miejscowość, data ^

Driftmot sp. z o.o.,

ul. Stodolniana 9, 95-045, Parzęczew.

 

…………………………..…………………………..

(Imię i nazwisko konsumenta) ^

…………………………..…………………………..

(Adres konsumenta) ^

 

 

 

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu ……………………. ^na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. 

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na numer rachunku bankowego …………………………………..…………………… ^/ w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

 

………………………

Podpis konsumenta

 

 

^ Proszę wypełnić

* Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)