Reklamacje i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY („ZWROTU TOWARU”) I UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, zgodnie z pkt 12.2, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
  1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Usługodawcy: DRIFTMOT Sp. z o.o., ul. Stodolniana 9, 95-045, Parzęczew, Dział Zwrotów Internetowych lub składając pismo pod tym adresem:
  2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@czescidosilnika.pl
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy Sprzedaży pod adresem: odstąpienie od umowy .
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży Umowę taką uważa się za niezawartą.
 7. Użytkownik, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, do zwrotu Towaru Usługodawcy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru Usługodawcy przed jego upływem. Użytkownik może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:
  1. przesyłając Towar na adres Usługodawcy: DRIFTMOT Sp. z o.o., ul. Stodolniana 9, 95-045, Parzęczew
  2. dostarczając Towar do Sklep Fizyczny.
 8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem 12.12 poniżej.
 10. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Towar, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika.
 11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Użytkownik odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Usługodawca informuje, że Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 16. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej Umowy.
 17. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Usługi Serwisu, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:
  1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy: DRIFTMOT Sp. z o.o., ul. Stodolniana 9, 95-045, Parzęczew lub składając pismo pod tym adresem,
  2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@czescidosilnika.pl.
 18. Usługodawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Serwisu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod adresem: czescidosilnika.pl formularz odstąpienia od umowy. Ponadto Usługodawca wraz z dostarczonym Towarem udostępnia Użytkownikowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (formularz) w formie pisemnej. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 19. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 20. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi WWW lub Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umowę taka uważa się za niezawartą.

Procedura reklamacyjna jest opisana szczegółowo w Regulaminie. Poniżej kluczowy paragraf dotyczący:

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
  1. przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.2.a Regulaminu,
  2. doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. 16.4 powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 1.1 Regulaminu.